Ziekte en vakantie

Tip van de maand

Ziekte en vakantie

Wednesday 27 June 2012

Wat kunt u doen als uw werknemer zich tijdens zijn vakantie ziek meldt? Of wanneer uw langdurig zieke medewerker in de zomer er toch even een paar dagen tussenuit wil? Een aantal tips rondom ziekte en vakantie.

Ziek tijdens vakantie

Wanneer een medewerker op vakantie ziek wordt, is het belangrijk dat hij dit net als anders op de eerste ziektedag meldt bij de leidinggevende. Wanneer een medewerker achteraf vertelt dat hij ziek was tijdens z’n vakantie, kunt en hoeft u hier niets mee te doen.

Om problemen te voorkomen is het handig om in uw verzuimreglement regels op te nemen over ziekte tijdens vakantie. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

  • Als een medewerker tijdens vakantie ziek wordt, dan moet hij dit zo snel mogelijk, binnen 24 uur, melden bij de werkgever en de arbodienst.
  • De medewerker moet een adres en telefoonnummer doorgeven waarop hij te bereiken is.
  • De zieke medewerker moet zich in de vakantieplaats onder behandeling van een arts stellen en hiervan bewijzen bewaren in de vorm van een medische verklaring. Deze verklaring moet duidelijk leesbaar in het Engels zijn opgesteld en moet de aanvang,  aard en verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid, evenals de voorgeschreven behandeling vermelden.
  • De zieke medewerker keert na afloop van de vakantieperiode en indien zijn fysieke toestand het toelaat, zo snel mogelijk naar Nederland terug, zodat beoordeling van arbeids(on)geschiktheid door een bedrijfsarts kan plaatsvinden.
  • Indien de medewerker op medische gronden niet in staat is te reizen, overlegt hij bij terugkeer in Nederland een verklaring van niet-reisvaardigheid, afgegeven door een geraadpleegd arts of controleorgaan in het vakantieland.
  • De medewerker neemt, na terugkeer in Nederland, zsm contact met u op zodat u de medewerker kunt laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

Het is belangrijk dat deze regels vooraf bij alle medewerkers bekend zijn. Is er binnen uw bedrijf een OR of personeelsvertegenwoordiging actief, dan moet u deze betrekken bij het maken van de verzuimregels.

Vakantiedagen omzetten in ziektedagen

Vanaf het moment dat de medewerker zich ziek meldt, worden de vakantiedagen van de medewerker die op vakantie is,  omgezet in ziektedagen. Uitzondering op deze werkwijze is wanneer er schriftelijk is overeengekomen dat bij ziekte vakantiedagen in mindering worden gebracht. Let op: dit moet expliciet vermeld staan in arbeidsovereenkomst of CAO! Ook kan de werknemer er op het moment (bij ziekte) zelf mee instemmen dat hij één of meer dagen verlof opneemt. U mag een werknemer hier echter niet toe dwingen.

Je mag als werkgever overigens alleen de bovenwettelijke dagen van datzelfde jaar op deze manier verrekenen. De overgebleven vakantiedagen van voorgaande jaren en de wettelijke vakantiedagen hoeft een werknemer nooit in te ruilen bij ziekte.

Op vakantie tijdens ziekte

Een werknemer die ziek is, kan in principe wel op vakantie gaan. Sinds de invoering van de nieuwe vakantiedagenwetgeving wordt van werkgevers zelfs verwacht dat zij stimuleren dat zieke werknemers vakantie genieten. Werkgevers moeten dat bij gesprekken over de reïntegratie duidelijk aan de orde stellen. Alleen als een eventuele vakantie het herstel van de werknemer belemmert,mag de werkgever, in overleg met de bedrijfsarts, de vakantieaanvraag van de werknemer weigeren. Overigens stelt de wet dat, bij vakantie tijdens ziekte, de vakantiedagen gebruikt worden zoals bedoeld en dus ook volledig worden afgeschreven. In dit geval mag u dus wel gewoon vakantiedagen in mindering brengen!

HAER beantwoordt graag uw verdere vragen op het gebied van ziekte en vakantie.  Abonnees op onze HAER-werkgevershelpdesk kunnen telefonisch (0475-352707) of via de helpdesk op onze website hun vraag beantwoord krijgen. Voor algemene informatie of verdergaande advisering kunt u contact opnemen met ons algemene telefoonnummer 0475-352708 of via het contactformulier op onze website.

Ga terug naar Tips