Voorkom een loonsanctie na twee ziektejaren!

Tip van de maand

Voorkom een loonsanctie na twee ziektejaren!

Monday 5 September 2011

Het zal u toch niet overkomen dat u, na twee jaar een zieke medewerker te hebben doorbetaald, te horen krijgt dat u het loon nóg langer moet doorbetalen?

Als een werknemer voor langere tijd ziek is, krijgt u als werkgever te maken met allerlei regels op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie. Zo dient u met de werknemer een plan van aanpak op te stellen en een re-integratiedossier bij te houden. Verder moet u van alles ondernemen om de werknemer weer in staat te stellen het werk te hervatten. Dat gaat van het aanbieden van passend werk of het aanpassen van de werkplek, tot de begeleiding naar werk bij een andere werkgever. Wanneer het UWV na twee ziektejaren oordeelt dat u onvoldoende heeft gedaan om een zieke medewerker te laten re-integreren, kan het gebeuren dat u een zogenaamde loonsanctie opgelegd krijgt en het loon nog langer moet doorbetalen.

Denk niet te snel dat u geen risico loopt, bijvoorbeeld omdat u de adviezen van de bedrijfsarts keurig gevolgd heeft, of omdat de medewerker in het geheel niet in staat werd geacht zijn werkzaamheden te hervatten. Of omdat u de zieke medewerker wel aangepast werk heeft aangeboden, maar deze zelf te weinig inzet heeft getoond om de aangeboden mogelijkheden ook daadwerkelijk in te vullen. Of...

De wet legt een zware verantwoordelijkheid en inspanningsverplichting neer bij de werkgever. Dat betekent dat u altijd alle mogelijke moeite moet doen om uw medewerker weer aan het werk te krijgen.
Dat betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat u niet alleen maar de uitkomsten van een medische behandeling mag afwachten, maar dat u actief moet zoeken naar alternatieve mogelijkheden voor de werknemer om weer aan het werk te gaan. Of dat u niet zonder meer genoegen mag nemen met een globale of vage indicatie van de bedrijfsarts, maar dat u vervolgens zelf aan de bedrijfsarts vraagt dit te vertalen naar een concreet advies. Of dat u een medewerker die niet meewerkt aan re-integratie aanpakt, bijvoorbeeld door middel van een loonstop.

Denk er vooral ook aan, dat uw inspanningen altijd aantoonbaar moeten zijn. Ook, of misschien wel juist, als ze tot geen enkel resultaat hebben geleid. Stel uw vraag aan de bedrijfsarts dus ook eens per mail in plaats van alleen telefonisch. Leg vast op welke manieren u naar aangepast werk binnen of buiten de eigen organisatie heeft gezocht. Zet kort en bondig alle alternatieven die u (al is het in gedachten) bent langsgelopen op papier, met daarbij de reden waarom dit al dan niet een reële mogelijkheid bleek te zijn. Neem in de eerstejaarsevaluatie altijd een afweging op met betrekking tot inzet van het tweede spoor (zoeken naar werk buiten de eigen onderneming). Zo laat u zien dat u tijdig alle opties in kaart heeft gebracht op een moment dat de werknemer nog ruim de gelegenheid had om naar ander werk te zoeken. En tenslotte: maak zichtbaar dat dit alles een continu proces is geweest, door allerlei gespreksnotities en verslagen gedurende de volledige ziekteperiode aan het re-integratiedossier toe te voegen.

HAER adviseert u graag over uw verantwoordelijkheden en verplichtingen op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding, re-integratie-inspanningen en de daarbij horende verslaglegging. We kunnen u met raad en daad bijstaan om optimale begeleidings- en re-integratie-inspanningen uit te voeren en deze correct vast te leggen. Van hulp bij het opstellen van de wettelijke documenten tot een objectieve beoordeling van het volledige re-integratiedossier voordat u dit naar het UWV stuurt. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onze website of telefonisch via ons algemeen nummer 0475-352708.

Ga terug naar Tips