Subsidieregeling praktijkleren gestart

Tip van de maand

Subsidieregeling praktijkleren gestart

Tuesday 3 June 2014

Wilt u praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen bieden? Dan kunt u daarvoor vanaf 2 juni jl. subsidie aanvragen vlgns. de subsidieregeling praktijkleren. Met de Subsidieregeling praktijkleren kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Deze regeling vervangt de per 1 januari 2014 afgeschafte fiscale regeling Afdrachtvermindering onderwijs.

Wanneer komt u in aanmerking?
U biedt begeleiding aan:

  • vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen;
  • mbo-studenten die deelnemen aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl);
  • hbo-studenten in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), waarbij de opleiding bestaat uit leren en werken;
  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio's).

Aanvraagperiode en beschikbaarheid aanvraagformulier
Voor alle erkende leerbedrijven (inclusief opleidingsbedrijven) is het aanvraagformulier op 2 juni 2014 om 9.00 uur beschikbaar. Het tijdvak van digitale indiening in 2014 is: 2 juni 2014 9.00 uur tot en met 15 september 2014 voor 17.00 uur. Voor de diverse categorieën werknemers zijn de aanvraageisen verschillend; onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de benodigde gegevens bij een aanvraag.

Hoe kunt u aanvragen?
Via het eLoket kunt u de aanvraag voor de subsidieregeling digitaal indienen. De werkgever dient in het digitaal aanvraagformulier onder andere te verklaren dat de werkgever beschikt over een overeenkomst op basis waarvan de begeleiding heeft plaatsgevonden, dat deze door alle vereiste partijen is getekend en dat de begeleiding heeft plaatsgevonden in overeenstemming met die overeenkomst. Bij de aanvraag hoeft u geen documenten mee te sturen. Zorg wel dat u de benodigde stukken in uw administratie heeft. Bij een controle kan daar namelijk om gevraagd worden. Voor een BBL-leerling houdt dit bijvoorbeeld in dat u onder andere beschikt over een praktijkleerovereenkomst die u met de mbo-leerling, het kenniscentrum en de onderwijsinstelling heeft gesloten.

eHerkenningsmiddel
Voor deze aanvraag is een eHerkenningmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. eHerkenning is een digitale toegangsleutel van de overheid. Hiermee zien zij wie u bent en dat u bevoegd bent om namens uw bedrijf zaken te doen. De aanvraag voor eHerkenning niveau 1 neemt 1-7 werkdagen in beslag. Zonder eHerkenning is het niet mogelijk uw aanvraag digitaal via het e-loket in te dienen. Vraag deze dus tijdig aan!

Beslistermijn en uitbetaling
De subsidie wordt achteraf uitgekeerd; na afloop van het studiejaar waarin u begeleiding heeft geboden als leerbedrijf. Dient u in juni een subsidieaanvraag in omdat u een BBL-leerling bijvoorbeeld heeft begeleid van januari 2014 tot en met mei 2014, dan wordt uw aanvraag toch pas na 15 september 2014 beoordeeld. De hoogte van het subsidiebedrag dat u krijgt, hangt af van het totaal aantal subsidieaanvragen dat is ingediend door werkgevers binnen de categorie mbo-BBL. Binnen 13 weken (na 15 september 2014) krijgt u dan te horen of de subsidie wordt toegekend en hoe hoog het bedrag is. U ontvangt de subsidie vervolgens vóór het einde van het jaar van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Download: welke gegevens hebt u nodig?
VMBO (1 januari 2014 - 31 juli 2014)
MBO_BBL (1 januari 2014 - 31 juli 2014)
HBO (1 januari 2014 - 31 augustus 2014)
Promovendi-toio (1 januari 2014 - 31 augustus 2014)
Intermediair (1 januari 2014 - 31 juli of augustus 2014)

Ga terug naar Tips