Reïntegratie tweede spoor verplicht traject na eerste ziektejaar

Tip van de maand

Reïntegratie tweede spoor verplicht traject na eerste ziektejaar

Tuesday 1 April 2014

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht u als werkgever om na het eerste ziektejaar ook buiten uw eigen organisatie te zoeken naar een passende werkplek voor uw zieke medewerker. Indien u niet aan deze verplichting voldoet kan het UWV u een sanctie opleggen van 52 weken loondoorbetaling aan uw medewerker.

De Wet Verbetering Poortwachter, welke in 2002 is ingevoerd, schrijft voor dat werkgever en werknemer zich samen moeten inspannen om ervoor te zorgen dat de zieke werknemer gaat reïntegreren. Dat betekent dat de werkgever werk aanbiedt dat de werknemer met zijn ziekte, opleiding en ervaring wél kan uitoefenen (passend werk). De werknemer moet dat passende werk ook uitvoeren en de (redelijke) voorschriften van reïntegratie volgen.
HAER ondersteunt zowel werknemer als de werkgever bij de uitvoering van hun re-integratieactiviteiten.

Welk spoor?
Het is de bedoeling dat de werkgever in de eerste plaats in het eigen bedrijf passend werk zoekt, eventueel in nieuwe of aangepaste functie. Dat is het eerste spoor.
Soms is in de organisatie geen passend werk te vinden of te scheppen. De werknemer kan dan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever. Dan moet de wissel om en belandt de werknemer in het tweede spoor. Werkgever en werknemer moeten dan samen zoeken naar ‘passend werk’ bij een andere werkgever. In veel gevallen schakelt de werkgever een extern bureau in om deze begeleiding te verzorgen. HAER kan dit tweede spoor traject voor u verzorgen.

Begeleiding in het tweede spoor
Tweede spoor-/reïntegratietrajecten bij HAER zijn altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken met een standaardpakket aan producten voor iedere cliënt, maar dat de in te zetten trajectstappen altijd worden toegesneden op de behoefte van de individuele cliënt en de wensen van de opdrachtgever. Het probleem waarom iemand niet (meer) werkt of kan werken, is immers ook voor iedereen anders. Door de kleinschaligheid is er volop persoonlijke aandacht voor elke cliënt.
Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken we of de vraagstelling van cliënt en opdrachtgever aansluit bij wat HAER kan bieden en worden afspraken gemaakt voor de vervolgstappen. Het intakegesprek is vervolgens gericht op het vaststellen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Met andere woorden: wat staat er tussen de cliënt en de arbeidsmarkt en welke stappen moeten worden gezet om deze afstand te verkleinen cq. weg te nemen. Dit leidt tot een op maat gesneden individueel werkhervattingsplan, waarin de afzonderlijke trajectstappen worden beschreven.
Wat wil de cliënt? Een zoektocht naar werk zal altijd starten met het helder krijgen van voldoende realistische beroepsperspectieven. Deze moeten aan drie voorwaarden voldoen: cliënt moet het willen (motivatie), cliënt moet het kunnen (werkervaring, scholing en persoonlijke eigenschappen) en er moet voldoende vraag zijn naar dit beroep op de arbeidsmarkt. De inzet van verdere producten en de intensiteit hangt af van in hoeverre cliënt vooraf al weet wat hij wil en in hoeverre dit realistisch c.q. haalbaar is.
Natuurlijk koppelt de reïntegratiebegeleider van HAER alle afspraken en uit te voeren / uitgevoerde activiteiten periodiek naar de werkgever terug. Daarnaast verzorgen wij de schriftelijke verslaglegging van het volledige traject, welke aan de werkgever beschikbaar wordt gesteld tbv opname in het reïntegratiedossier. 

Het reïntegratiedossier
Bij werknemers die langer dan vier weken ziek zijn, moet de werkgever een reintegratiedossier bijhouden. Daarin legt hij alles vast dat te maken heeft met de ziekte en reïntegratie van de werknemer. In dat dossier staat de informatie op basis waarvan UWV beoordeelt of zowel de werkgever als de werknemer voldoende inspanningen hebben verricht om de medewerker te laten reïntegreren. Zijn de uitgevoerde reïntegratie-activiteiten en/of de verslaglegging daarvan niet compleet, dan loopt de werkgever het risico op een loonsanctie. Deze loonsanctie kan oplopen tot het doorbetalen van het loon ná de eerste 104 ziekteweken gedurende maximaal 52 extra weken.
Een zieke werknemer vraagt uiterlijk in de 93e week een WIA-uitkering aan. Als werkgever geeft u uw werknemer in de 91e week de kopieën van de documenten die onderdeel zijn van het reïntegratiedossier. Naast de wettelijke documenten als de probleemanalyse (en evt. bijstellingen), plan van aanpak (en evt. bijstellingen), eerstejaarsevaluatie, actueel oordeel en eindevaluatie, gaat het hierbij óók om verslagen van voortgangsgesprekken die de werkgever met zijn werknemer had en de aantoonbaarheid / verslaglegging van het uitgevoerde 2e spoor traject.
De werknemer voegt vervolgens zelf de medische informatie WIA toe. Deze informatie ontvangt hij van de bedrijfsarts of arbodienst. De werknemer vult tenslotte zelf het formulier oordeel werknemer in.

Dienstverlening HAER
Wilt u meer weten over hoe HAER haar begeleiding van werkgevers en werknemers bij ziekte en reïntegratie vorm geeft? Neem dan vrijblijvend contact op: info@haer.nl of 0475-352708. U kunt ook onze folder opvragen voor meer uitgebreide informatie. In deze folder geven wij de basisdienstverlening weer en de meest ingezette producten.


Ga terug naar Tips