Ontslagaanvraag UWV straks digitaal indienen

Tip van de maand

Ontslagaanvraag UWV straks digitaal indienen

Tuesday 25 September 2012

Het UWV heeft aan de hand van signalen uit de praktijk besloten de beleidsregels met betrekking tot ontslag te actualiseren. Dit betekent onder meer dat u een ontslagaanvraag bij UWV WERKbedrijf straks niet meer schriftelijk hoeft in te dienen, maar dat u dit digitaal kunt doen. Het digitale aanvraagformulier is nog in de maak.

De wijziging van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV heeft ook gevolgen voor de volgende punten:

Nagekomen informatie buiten beschouwing
Op het moment dat de werknemer na een ontslagaanvraag geen reactie geeft, gaat het UWV niet meer nabellen, maar zal alleen gekeken worden of de door de werkgever gebruikte adresgegevens overeenstemmen met de gemeentelijke basisadministratie. Te laat door de werknemer ingebrachte informatie wordt vanaf 1 september, behoudens bijzondere omstandigheden, buiten beschouwing gelaten bij het nemen van een beslissing.

Versimpeld stappenplan afspiegelingsbeginsel

Ook bij het verplichte selectiecriterium voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen staan een aantal veranderingen op stapel. De systematiek is wat vereenvoudigd (overigens zonder dat er sprake is van een andere uitkomst) en op het moment dat de werkgever te maken heeft met twee werknemers die in dezelfde uitwisselbare functie zijn ingedeeld, in dezelfde leeftijdsgroep zitten en ook op dezelfde datum in dienst zijn getreden, mag de werkgever zelf een keuze maken wie hij voor ontslag voordraagt.

Bedrijfsvestiging
De nieuwe beleidsregels bevatten criteria om vast te stellen of meerdere rechtspersonen samen één bedrijfsvestiging vormen. Hierdoor kan bijvoorbeeld bij een moeder- en een dochteronderneming feitelijk sprake zijn van één organisatorische eenheid, waarbij de zeggenschap over het personeel is geconcentreerd.

Herplaatsing

Een nieuwe regel is dat een interne kandidaat in beginsel vóór gaat op een externe kandidaat bij herplaatsing en dat geen ontslagvergunning wordt verleend als door de werknemer de herplaatsingsmogelijkheden betwist worden en een uitspraak na een (interne) bezwarencommissie bepalend is voor de vraag of een werknemer terecht voor ontslag is voorgedragen of niet.

Collectief ontslag
Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd bij de melding omtrent het collectief ontslag, zowel wat betreft de termijn als op de onderbouwing.

Verstoorde arbeidsrelatie
Bij een verstoorde arbeidsrelatie is de schuldvraag in het geheel geen criterium meer waar het UWV rekening mee houdt. Het UWV is van mening dat men niet in de schuldvraag moet treden omdat dit (bijvoorbeeld) in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure kan worden vastgesteld.

Langdurige arbeidsongeschiktheid
In de nieuwe regels wordt het aan de werkgever zelf overgelaten met welke stukken de aanvraag wordt onderbouwd en is geen sprake meer van een verplichting om bepaalde stukken uit het reïntegratiedossier bij te voegen.

Ontslag en leeftijd
Soms vragen werkgevers een ontslagvergunning aan voor iemand die 65 is geworden, om vervolgens weer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten. Dit om te voorkomen dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet worden opgezegd. Het UWV zal geen ontslagvergunning meer verlenen voor deze situatie omdat dit er niet toe leidt dat de ontslagen werknemer ruimte maakt voor arbeidsparticipatie door een jongere op de arbeidsmarkt. Het is interessant om te kijken of de kantonrechters ook deze lijn gaan hanteren.

Deskundigenadvies
Een eventueel deskundigenadvies kan al eerder in de procedure worden gevraagd, en niet pas na de tweede ronde van hoor en wederhoor om op deze wijze de proceduretijd te verkorten.

Bovengenoemde wijzigingen zijn met ingang van 1 september van toepassing.

HAER kan u met raad en daad bijstaan bij het indienen van een ontslagaanvraag bij UWV WERKbedrijf. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via ons algemeen nummer 0475-352708 of via deze link.

Ga terug naar Tips