Maak werk van reïntegratie

Tip van de maand

Maak werk van reïntegratie

Wednesday 27 March 2013

Belangrijk onderdeel van uw reïntegratie-verpliching richting een zieke medewerker is het zgn. Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak beschrijft de mogelijkheden van de werknemer om (evt. aangepast) z'n werkzaamheden te hervatten. Een belangrijke administratieve verplichting. Maar het Plan van Aanpak dient daarnaast, zowel voor de wet als voor de dagelijkse reïntegratie-praktijk, als fundament en routebeschrijving om alle verdere reïntegratie-inspanningen op te baseren. 

Uiterlijk in de achtste week dat een medewerker ziek is, dient u volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) een plan van aanpak op te stellen (zie voor een overzichtelijke opsomming en uitleg van de verplichtingen volgens de WVP onze verzuimkalender, deze kunt u hier downloaden). In dit plan maakt u samen met de medewerker afspraken over zijn reïntegratie, gebaseerd op de adviezen van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts levert zo gezegd een voorzet door in de zgn. Probleemanalyse an te geven wat de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker zijn. In het Plan van Aanpak maakt u vervolgens met de zieke medewerker samen de vertaalslag naar wat dit concreet voor u beiden betekent.

Denk bijvoorbeeld aan een aangepaste terugkeer naar werk: een beschrijving van de werkzaamheden waarmee de werknemer begint, de manier waarop u het werk afstemt op zijn mogelijkheden en de stappen (op welke manier en welk moment) volgens welke de werkzaamheden uitgebreid worden. Soms moeten er bepaalde aanpassingen op de werkplek plaatsvinden, een andere indeling van taakinhoud of de taakverdeling of een aanpassing in de werktijden van de werknemer. Belangrijk is dat al deze afspraken in het plan van aanpak vastgelegd worden.  

Daarnaast dient u in het plan van aanpak op te nemen wanneer u met de zieke medewerker contact zult hebben om de reïntegratie-inspanningen te evalueren. Let op: dit moet wettelijk gezien ten minste elke zes weken gebeuren.

Het is de bedoeling dat u in het plan van aanpak ook een zgn. casemanager aanwijst; een tussenpersoon tussen de werknemer, werkgever en de bedrijfsarts of arbodienst. Vaak wordt hiervoor de leidinggevende van de werknemer aangewezen, maar u kunt ook uw personeelsfunctionaris of externe deskundige aanwijzen.

Probeer de afspraken in het  plan van aanpak zo duidelijk mogelijk op te nemen. Neem hiertoe de probleemanalyse als uitgangspunt, spreek af wat het doel van uw gezamenlijke inspanningen is en kijk samen kritisch naar wat concreet mogelijk is. Geef hier tevens een tijdsplanning bij aan.

Het plan van aanpak dient u in het  reïntegratiedossier van de werknemer te bewaren. Zorg dat ook de werknemer zelf een kopie ter beschikking krijgt.

Mocht de reïntegratie van de werknemer  anders lopen dan verwacht cq. gepland, dan dient u het plan van aanpak aan te passen en de nieuwe afspraken vast te leggen in een bijstelling van het plan van aanpak. Vergeet dit niet, het UWV gebruikt dit om uw reïntegratie-inspanningen te beoordelen en toetsen. Is het UWV van mening dat u onvoldoende heeft gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen, dan kunt u een loonsanctie krijgen!  

Download hier het UWV-format voor het Plan van Aanpak en het formulier Bijstelling Plan van Aanpak.

Ga terug naar Tips