Inventariseer tijdig uw (ketens van) tijdelijke arbeidscontracten!

Tip van de maand

Inventariseer tijdig uw (ketens van) tijdelijke arbeidscontracten!

Wednesday 29 January 2014

Per 1 juli 2014 wijzigt de wetgeving rondom tijdelijke arbeidscontracten en de overgang naar een vast dienstverband. De wijzigingen in de zgn. ketenregeling maken het noodzakelijk om tijdig te inventariseren welke tijdelijke arbeidsovereenkomsten de komende maanden aflopen cq. worden afgesloten. Kunnen nieuwe arbeidscontracten worden aangegaan, zónder dat onbedoeld een overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat? Hoe pakt u dat aan? Hoe ziet de overgangsregeling er uit? Hoe maakt u optimaal gebruik van de mogelijkheden, passend bij úw bedrijfssituatie?

Huidige ketenregeling
Op dit moment kan men drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afsluiten, met tussenpozen tot drie maanden, in een periode van maximaal drie jaar zónder dat van rechtswege een dienstverband voor onbepaalde tijd ontstaat. Bij het vierde contract of na verloop van drie jaar ontstaat dus wél een vast dienstverband. Bij cao kan hiervan worden afgeweken, zoals bijvoorbeeld het geval is in de agrarische cao’s waar de keten van tijdelijke contracten na één maand uit dienst al als onderbroken mag worden beschouwd. Ook in de horeca en uitzend cao wordt van de wettelijke ketenregeling afgeweken.

Nieuwe ketenregeling
Per 1 juli a.s. wordt de ketenregeling aangepast naar maximaal drie overeenkomsten, met tussenpozen van maximaal zes maanden, in maximaal twee jaar. Oftewel: er ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als in een reeks van opvolgende contracten een periode van twee jaar wordt overschreden of bij meer dan drie opeenvolgende contracten. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen. De afwijkingsmogelijkheid per cao wordt bovendien beperkt. Bij cao kan het maximaal aantal tijdelijke contracten tot zes worden uitgebreid, in een periode van maximaal vier jaar. Van de periode van zes maanden die nodig is om de keten van opeenvolgende contracten te doorbreken, kan echter niet meer bij cao worden afgeweken.

Wat verandert nog meer per 1 juli 2014?

  • Geen proeftijd
    In een contract van zes maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen.
  • Geen concurrentiebeding
    Er mag alleen nog een concurrentiebeding in een tijdelijk contract staan als er een zgn. 'zwaarwegend bedrijfsbelang' is.
  • Aanzegtermijn bij een tijdelijk contract
    Medewerkers moeten uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van het contract. Dit geldt niet voor contracten korter dan zes maanden. Bij niet naleven van deze verplichting is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het loon over het niet in acht genomen deel van de aanzegtermijn.

Wij kunnen u helpen
We raden werkgevers aan om tijdig mogelijke gevolgen van de gewijzigde wetgeving voor úw bedrijfssituatie in kaart te laten brengen. Dit betekent niet alleen goed nadenken bij tijdelijke contracten die u vanaf 1 juli a.s. aangaat, maar ook slimme keuzes maken bij de tijdelijke contracten die u vóór 1 juli 2014 aangaat. Wij inventariseren en controleren daartoe uw (ketens van) tijdelijke arbeidsovereenkomsten en geven gericht advies. Om te voorkomen dat onbedoeld een contract voor onbepaalde tijd ontstaat én om de mogelijkheden van wetgeving, overgangsregeling en cao-bepalingen optimaal in te zetten voor úw bedrijfssituatie en úw ketens van tijdelijke contracten. Uw interesse in onze ondersteuning kunt u kenbaar maken bij Danielle Royakkers, 0475-352708 / 06-11706415 of danielle.royakkers@haer.nl.

Ga terug naar Tips