Gewijzigde arboregels minderjarige vakantiekrachten

Tip van de maand

Gewijzigde arboregels minderjarige vakantiekrachten

Wednesday 2 July 2014

Per 1 juli 2014 gelden gewijzigde arboregels voor jonge vakantiewerkers. Jongeren mogen vanaf hun dertiende jaar werken. Minderjarige vakantiekrachten mogen echter minder dan volwassen werknemers. Dit geldt zowel voor de soort werkzaamheden als voor de duur van de arbeid.
 
13 en 14 jaar
Kinderen van 13 en 14 jaar mogen alleen 'hand- en spandiensten' verrichten. Dat is licht, eenvoudig werk (altijd onder toezicht) waarbij zij zelf niets produceren. Denk aan folderen, licht werk op een kinderboerderij of manege. Deze kinderen mogen in vakanties zeven uur per dag werken, maar nooit meer dan 35 uur per week en niet meer dan vijf dagen achter elkaar. Werkt het kind op een dag 4,5 uur of meer, dan heeft het recht op een half uur pauze. Tussen 19.00 en 7.00 uur moeten zij vrij zijn. Jaarlijks mogen zij maximaal vier weken vakantiewerk doen, waarvan maximaal drie weken aaneengesloten.

15 jaar
15-jarigen mogen iets langer werken. Ook 15-jarigen mogen nog niet in een fabriek werken, maar alleen niet-industriële arbeid van lichte aard verrichten. Voor hen geldt een maximum van acht uur per dag, 40 uur per week en zes werkweken per jaar (waarvan vier aaneengesloten). Tussen twee werkdagen moeten ten minste 12 uur rust zitten. Werkt de 15-jarige op een dag 4,5 uur of meer, dan heeft het recht op een half uur pauze. Tussen 21.00 en 7.00 uur moeten zij vrij zijn. Op zondagen mag niet worden gewerkt, tenzij dat in dat bedrijf voor iedereen gebruikelijk is. Er moet dan ook iets over ‘zondagarbeid’ in de cao of het arbeidscontract staan. Ook moeten de ouders voor het werken op zondag hun toestemming op papier geven. Als het kind op zondag werkt, moet hij de zaterdag ervoor vrij zijn. 15-jarigen mogen zich inschrijven bij een uitzendbureau.

16 en 17 jaar
Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna alle soorten werk verrichten, maar bij veel of gevaarlijk werk is dan wel toezicht van een volwassene verplicht. In de Arbeidstijdenwet is opgenomen dat jongeren van 16 en 17 hoogstens negen uur per dienst mogen werken, 45 uur per week en 160 uur per maand. In iedere week dat de jongere werkt moet hij minimaal anderhalve dag vrij zijn. Tussen twee werkdagen moet hij minstens twaalf uur kunnen uitrusten en tussen 23.00 en 06.00 mag hij niet werken. Voor deze jongeren gelden dezelfde zondagregels als voor 15 jarigen. Er is echter geen toestemming van de ouders nodig. Let op: Door hun leeftijd en door ontbrekende of geringe werkervaring schatten jongeren de risico's bij het uitvoeren van hun werk vaak slechter in dan volwassenen.

Boete voor overtreding

Als een organisatie de arboregels overtreedt, volgt hiervoor mogelijk een boete. De boetenormbedragen zijn in 2014 niet gewijzigd. Werkgevers riskeren een boete van 2.000 euro als zij een 13-jarige in dienst nemen (Wet op de kinderarbeid). Voor overtredingen van de minimale rusttijd of de maximale arbeidstijd geldt een boete van 200 euro. Werkgevers riskeren ook een boete als zij de Wet minimumloon overtreden.

Brochure
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brochure gepubliceerd over vakantiewerk. In deze brochure vindt u meer informatie over welke werkzaamheden vakantiekrachten mogen doen, hoe lang zij mogen werken en wat zij minimaal moeten verdienen.  

Bijverdiengrenzen
Daarnaast doet u er goed aan om de vakantiekrachten te informeren over de bijverdien grenzen. Als jongeren van 16 of 17 jaar namelijk te veel bijverdienen, vervalt het recht op kinderbijslag. In de vakantie mogen zij €1.300 netto extra bijverdienen. Ook studenten kunnen hun studiefinanciering verliezen, als hun salaris boven de bijverdiengrenzen uitkomt. Voor studenten geldt dat zij maximaal €13.729,80 bruto mogen bijverdienen. Als ze meer verdienen moeten ze zelf hun studiefinanciering stopzetten. 

Ga terug naar Tips