Een arbeidsongeval… wat nu?

Tip van de maand

Een arbeidsongeval… wat nu?

Thursday 23 May 2013

Helaas valt een ongeval op het werk niet altijd uit te sluiten, hoe goed u en uw medewerkers de veiligheid ook in acht nemen. Krijgt een werknemer of flexwerker in uw organisatie een ernstig ongeval op de werkplek, dan moet u dit direct melden bij de Inspectie SZW. Doet u dit niet, dan kunt u rekenen op een fikse boete. Sinds dit jaar kan deze boete oplopen tot maar liefst € 50.000, in het verleden was het maximum € 4.500.

Meldingsplechtig arbeidsongeval

Niet alle ongevallen hoeft u te melden bij de Inspectie SZW. Er is sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval als een werknemer door een ongeval tijdens het werk blijvend letsel oploopt, in het ziekenhuis belandt of overlijdt. Ook als later blijkt dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval, dient de werkgever dit betreffende ongeval direct te melden. Bij blijvend letsel moet u denken aan amputatie, verminderd gezichtsvermogen of chronische lichamelijke klachten. Onder een ziekenhuisopname valt ook een dagopname. Een poliklinische behandeling wordt níet als ziekenhuisopname beschouwd.

Volgens de Arbowet bent u verplicht zulke ongevallen direct te melden bij de Inspectie SZW. Voor het niet direct melden van een meldingsplichtig ongeval, wordt een boete opgelegd die kan oplopen tot € 50.000.

Wanneer , waar en hoe moet een arbeidsongeval worden gemeld?

Werkgevers zijn verplicht om arbeidsongevallen die tot de dood hebben geleid, DIRECT telefonisch te melden via het gratis telefoonnummer 0800-5151. De Inspectie SZW is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Overige meldingsplichtige arbeidsongevallen dienen direct digitaal gemeld te worden door het digitale meldingsformulier SZW volledig in te vullen.  Deze kunnen ook telefonisch gemeld worden op bovenstaand nummer. Deze meldingsplicht geldt niet alleen voor eigen werknemers, maar ook voor personen die onder gezag bij de werkgever werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten!

Hoe verloopt de procedure?

Bij melding aan de Inspectie SZW wordt alle van belang zijnde informatie geregi­streerd of opgevraagd door middel van het digitale meldingsformulier. Op basis hiervan wordt bekeken of het ongeval onderzocht zal worden, of niet. Als de Inspectie SZW beslist om geen onderzoek te doen, dan wordt de werkgever daarvan schriftelijk in kennis gesteld. Inclusief de redenen van deze beslissing. Het slachtoffer ontvangt hier tevens een afschrift van.

Als het ongeval wordt onderzocht, gebeurt dit zo snel mogelijk. Het is van belang dat de situatie ter plaatse zoveel mogelijk ongewijzigd blijft, zodat de inspecteur zich een goed beeld van de situatie ten tijde van het ongeval kan vormen. Het onderzoek is onder andere gericht op het vaststellen van de toedracht en de oorzaken van het ongeval, én het nagaan of het ongeval is veroorzaakt door één of meer overtredingen van de wettelijke bepalingen. Waar nodig moet de werkgever maatregelen nemen om herhaling te voorkomen door de gevaarlijke situatie op te heffen, te beveiligen of af te schermen.

Het onderzoek van de Inspectie SZW zal meestal de volgende onderdelen bevatten:

  • Onderzoeken van de ongevals-locatie (o.a. nemen van foto’s, verzamelen van aanwezig bewijs, opnemen benodigde gegevens, evt. reconstructie);
  • Opnemen verklaringen getuigen;
  • Documentenonderzoek;
  • Bespreken bevindingen ongevals-onderzoek met de werkgever
  • Opstellen rapportage.

De werkgever is verplicht mee te werken en de inspecteur alle gewenste hulp, gelegenheid en informatie te geven. Zo nodig zal de inspecteur van de Inspectie SZW in dit onderzoek samenwerken met de politie en/of andere inspectiediensten.

Handhaving van de wet

Wanneer één of meer overtredingen worden geconstateerd die aantoonbaar in verband staan met het ongeval én er is sprake van ziekenhuisopname of blijvend letsel, dan wordt een ongevalsboeterapport opge­maakt. Bij ongevallen met dodelijke afloop wordt met de betrokken officier van justitie bekeken of er sprake is van een vermoede­lijke overtreding van een strafbaar feit. Is dat het geval, dan zal procesverbaal worden opgemaakt. In verband met de noodzake­lijke onderzoeken en verhoren kan het enige tijd duren voordat deze rapportages gereed zijn. 

Wanneer geen relatie wordt aangetoond tussen het ongeval en een overtreding, wordt de werkgever hierover schriftelijk geïnformeerd. Betrokken slachtoffers en de medezeggenschap ontvangen daar een afschrift van.

Als tijdens het ongevalsonderzoek nog andere overtredingen van de wettelijke regels worden geconstateerd, kan de Inspectie SZW ook daar tegen optreden.

Ga terug naar Tips