Aannemen vakantiekrachten: 4 tips

Tip van de maand

Aannemen vakantiekrachten: 4 tips

Tuesday 18 July 2017

Het lijkt eenvoudig; extra krachten aannemen tijdens de vakantieperiode. Toch zijn er een aantal zaken waar u op moet letten. Hierbij vier zaken die u zeker in het achterhoofd moet houden.

1. Neem einddatum in contract op
In een arbeidsovereenkomst legt de werkgever de duur van de overeenkomst vast, maar bij seizoensarbeid is het niet altijd mogelijk een exacte einddatum vast te stellen. Desondanks is het handig om immer een specifieke einddatum te noemen. Neem bijvoorbeeld in het contract op: 'Het dienstverband eindigt van rechtswege op het einde van het seizoen, maar uiterlijk op 1 september 2017.' Maak ook altijd duidelijk om welk seizoen het precies gaat, bijvoorbeeld bij fruitplukkers het seizoen van de aardbeienoogst.

2. Toestemming van ouders of voogd is vereist
Voor vakantiekrachten onder de 16 geldt dat zij voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst toestemming nodig hebben van hun ouders of voogd. Deze toestemming kan mondeling, schriftelijk of stilzwijgend worden verleend. Van stilzwijgende toestemming is sprake als een kind vier weken heeft gewerkt zonder dat zijn ouders hiertegen bezwaar hebben gemaakt. Maar hier kunt u beter niet vanuit gaan: vier weken lang heeft u geen absolute zekerheid of de ouders het eens zijn met het werk van hun kind. Dit kan vervelende consequenties hebben, bijvoorbeeld als er tijdens het werk een ongeluk met de vakantiekracht gebeurt. Bovendien kunnen de ouders binnen deze vier weken de arbeidsovereenkomst annuleren, omdat hun geen toestemming is gevraagd. Ook de vakantiekracht zelf kan zich om diezelfde reden aan het contract onttrekken. Om onduidelijkheid te voorkomen is het voor de werkgever raadzaam om een ouder of voogd het arbeidscontract mee te laten ondertekenen.

3. Vakantiekracht heeft ook rechten
Net als andere werknemers bouwt ook de vakantiekracht vakantiedagen op. Wie een maand fulltime heeft gewerkt, heeft recht op 1 2/3 vakantiedagen. Is er geen vakantie opgenomen, dan kunt u aan het eind van het contract deze vakantiedagen aan de vakantiekracht uitbetalen. Daarnaast heeft de vakantiekracht recht op de voorzieningen en rechten uit de cao, behalve als in de cao is opgenomen dat de collectieve overeenkomst niet geldt voor vakantiekrachten. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij de pensioenregeling. Bij ziekte moet u de vakantiewerker 70 procent van het loon doorbetalen, met als benedengrens het minimum(jeugd)loon. Vaak zal dit dus neerkomen op doorbetaling van het volledige loon. Blijft de werknemer ziek, dan moet u het ziekengeld doorbetalen tot het einde van de contractperiode. 

4. Ken de regels voor vakantiewerk
Zorg dat u goed op de hoogte bent van de regels voor vakantiewerk. Wat jongeren wel en niet mogen en wat u moet doen om de veiligheid en gezondheid van jongeren te beschermen, kunt u vinden op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de arbeidsinspectie.

Let op dat er meerdere mogelijkheden aangaande het contract van een vakantiewerker zijn. Als werkgever kunt u oa gebruikmaken van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproepcontract. Verdiep u goed in de bijbehorende regels. Neem contact met ons op wanneer u hier meer informatie over wilt hebben.

Bron: HRpraktijk

Ga terug naar Tips