Wat moet je weten over de Risico-inventarisatie en Evaluatie?

Nieuwsbericht

Wat moet je weten over de Risico-inventarisatie en Evaluatie?

Tuesday 24 September 2019

Voorschriften rond de RI&E komen voort uit de Arbowet, het Arbobesluit en uit de Wet op de ondernemingsraden. De Arbowet geeft niet aan na hoeveel jaar een RI&E opnieuw moet worden uitgevoerd of een update moet ondergaan. Wel is bepaald dat de RI&E moet worden gewijzigd als ervaringen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld als werkwijzen of werkomstandigheden veranderen. Denk aan de aanschaf van nieuwe machinelijnen, belangrijke verbouwingen of nieuwbouw. Waar het om gaat is dat de RI&E een volledig en kloppend beeld geeft van de Arbo risico’s in het bedrijf. Afgezien van tussentijdse wijzigingen in het bedrijf is de frequentie van de RI&E in de praktijk doorgaans om de vier á vijf jaar.

Sommige Arbo managementsystemen schrijven wel een frequentie voor. Zo is in het Vca-systeem een RI&E-frequentie van 3 jaar voorgeschreven voor organisaties die VCA-gecertificeerd willen zijn.

Inhoudelijke eisen

Alle risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting moeten in kaart worden gebracht. Bijvoorbeeld machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, geluid en trillingen, werkdruk etc. Ook de kwaliteit van het arbobeleid dat gevoerd wordt, zal in de RI&E beoordeeld worden. Daarbij gaat het om arbobeleidszaken als de bedrijfshulpverlening, de Arbo voorlichting en -onderricht en het beleid rond ongewenst gedrag.

De Arbowet stelt verder de volgende eisen aan de RI&E:
De RI&E moet rekening houden met de stand van de wetenschap of de professionele inzichten op het terrein van de arbeidsomstandigheden. De laatste inzichten moeten worden benut om te beoordelen of een risico voldoende is beheerst. De RI&E moet op schrift worden gesteld.

De RI&E mag in eerste aanleg globaal zijn. Maar als in de RI&E bepaalde risico’s worden geconstateerd, kan het zijn dat er vervolgens een verplichting geldt om daar in tweede instantie een zogenaamde nadere inventarisatie uit te voeren. Die nadere inventarisatie moet gedetailleerd en diepgaand zijn en wordt daarom ook wel diepgaand onderzoek genoemd. Doorgaans is het daarbij nodig dat de betreffende werksituaties met meetapparatuur of met een erkend beoordelingsinstrument onder de loep worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan een geluidsmeting of een uitvoerige beoordeling van een tilsituatie. Het Arbobesluit en Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft voor dat een nadere inventarisatie is vereist bij:
• Geluid (art. 6 lid 7 Arbobesluit);
• Trillingen (art. 6 lid 11.b Arbobesluit);
• Fysieke belasting (art. 5 lid 3 Arbobesluit);
• Beeldschermwerk (art. 5 lid 9 Arbobesluit);
• Persoonlijke beschermingsmiddelen (art. 8 lid 2 Arbobesluit);
• Gevaarlijke stoffen in het algemeen (art. 4 lid 2 Arbobesluit);
• Kankerverwekkende stoffen (art. 4 lid 13 en 14 Arbobesluit);
• Vinylchloridemonomeer (art. 4 lid 26 Arbobesluit);
• Asbest (art. 4 lid 43 en 50 Arbobesluit);
• Lood (art. 4 lid 64 en 67 Arbobesluit);
• Biologische gevaarlijke stoffen (art. 4 lid 85 en 97 Arbobesluit);
• Explosieveiligheid (art. 3 lid 5 onder c Arbobesluit);
• Zwangere werknemers (art. 1 lid 41 Arbobesluit);
• Jeugdige werknemers (art. 1 lid 36 Arbobesluit);
• Thuiswerk met gevaarlijke stoffen (art. 4 lid 111 Arbobesluit).

Uiteraard is een nadere inventarisatie alleen voorgeschreven als het betreffende Arbo risico in de organisatie voorkomt. De RI&E hoort uitsluitsel te geven bij welke thema’s dat het geval is. De RI&E is pas helemaal klaar als de nadere inventarisaties zijn uitgevoerd en als de maatregelen die daaruit voortvloeien ook zijn opgenomen in het plan van aanpak.

In de risico-inventarisatie is het vereiste niveau (kennis, ervaring) van een preventiemedewerker omschreven. Ook het benodigde aantal preventiemedewerkers, hun taken en de vereiste tijdsbesteding wordt aangegeven. Dat is afhankelijk van de risico’s in het bedrijf. In de risico-inventarisatie is beoordeeld hoe een werknemer toegang heeft tot een Arbo deskundige, bijvoorbeeld een preventiemedewerker, een extern deskundige of een functionaris van de arbodienst.

Instemmingsrecht ondernemingsraad
De werkgever vraagt instemming aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging als de RI&E wordt opgesteld of veranderd. Het instemmingrecht heeft betrekking op de manier waarop de RI&E wordt gemaakt. Het gaat hier dus om instemmingsrecht vóórdat de RI&E wordt uitgevoerd. De OR of PVT heeft op het eind van het traject nogmaals instemmingsrecht; over het plan van aanpak, dat deel uitmaakt van het RI&E-rapport.

Om het medezeggenschapstraject soepel te laten lopen is het verstandig om de OR of PVT in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de keuzes in de RI&E-opzet en bij het opstellen van het plan van aanpak. Dat vergroot niet alleen het draagvlak onder de RI&E en onder het plan van aanpak maar ook de kwaliteit.

Inspectie en boetes
Als de Inspectie SZW een organisatie bezoekt voor een inspectie of onderzoek op het gebied van arbeidsomstandigheden zal een van eerste vragen zijn om het RI&E-rapport in te kunnen zien. Als blijkt dat het RI&E-rapport niet adequaat is, kan de inspecteur een boete opleggen van maximaal € 3.000,-. Naast de boete krijgt de werkgever dan ook een eis opgelegd om binnen een vastgesteld aantal maanden een adequate RI&E op te stellen.

Nog geen RIE?
In de beleidsprioriteiten van SZW voor 2020 is handhaving een speerpunt. Heb je nog geen RIE, ga daar dan mee aan de slag. Kijk ook of er via de brancheorganisatie een RIE beschikbaar is. Voor de landbouw en dierhouderij is er veel beschikbaar. Meer informatie vind je op: www.rie.nl/rie-instrumenten/landbouw-dierhouderij/

Bekijk meer nieuwsberichten

Mag ik een werknemer die zich ziek meldt vragen of hij het coronavirus heeft?

Hoewel het begrijpelijk is dat werkgevers dit willen weten, is het niet toegestaan om bij een... »

Ik heb mijn werknemer nu hard nodig, kan ik zijn verlof intrekken?

Als zich in een onderneming onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor de werknemer niet kan... »

Wie bepaalt of werknemers kwetsbaar zijn en onder de regeling vallen?

Kwetsbare personen zijn ouderen en personen met verminderde weerstand. Als werkgever mag je (op... »

Mogen werknemers weigeren om wegens het coronavirus vanuit huis te werken?

Als een werkgever op de werkplek niet de benodigde bescherming tegen het coronavirus kan bieden aan... »

Wanneer moet een werkgever zijn medewerkers thuis laten werken wegens het coronavirus?

De regering heeft alle Nederlanders opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Als een... »

Moeten werkgevers voorzorgsmaatregelen nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

Ja, in het algemeen geldt dat een werkgever moet zorgen dat hij zoveel mogelijk voorkomt dat zijn... »

Kan ik iemand aannemen op basis van een flexibele startdatum in verband met de coronacrisis?

Op zich zou dat kunnen. Maar je moet dan wel heel duidelijk afspreken dat de arbeidsovereenkomst... »

Er komt een nieuwe medewerker bij ons in dienst per 1 april a.s. Kan ik daar nu nog afscheid van nemen?

Wel als er sprake is van een proeftijdbeding. In dat geval kun je ook al vóór de eerste werkdag de... »

5 Tips voor minder werkstress tijdens het Coronavirus

Er zijn veel bedrijven die juist tijdens het coronavirus het extra druk hebben of de druk meer... »

Tips om als organisatie te communiceren in deze tijd

Zorgen voor een veilige werkomgeving is belangrijk in je rol als werkgever. Met het huidige... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 589 berichten.