Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Nieuwsbericht

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Marjolein de Jong

Thursday 26 September 2019

Om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken, is opdracht gegeven aan de commissie Regulering van werk een belangrijk vertrekpunt. Onder leiding van Hans Borstlap gaat de commissie advies geven over de fundamentele vragen over de toekomst van regulering van werk, de sociale zekerheid en de fiscaliteit. Ambtelijke werkgroepen richten zich de komende tijd op onderwerpen als ‘eerlijk werk’, ‘talenten benutten op de arbeidsmarkt’ en ‘naar een inclusieve samenleving’.

Ook internationaal werken we aan een goede inrichting van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid. In de Europese Unie (EU) en in G20-verband is veel aandacht voor de toekomst van werk. In de EU worden spelregels gemaakt voor het vrij verkeer van werknemers en afspraken over de handhaving van die regels. Daarbij gaat het ook over toegang tot de sociale zekerheid. Het kabinet streeft naar een Europese economie waarin wordt geconcurreerd op innovatie en kwaliteit in plaats van op arbeidsvoorwaarden. Daarnaast wordt ingezet op regels over sociale zekerheid die handhaafbaar zijn, een activerend karakter hebben en dat uitkeringen zijn voorbehouden aan mensen die een band hebben met de lidstaat die de uitkering verstrekt.

Het Lage-inkomensvoordeel (LIV)
LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten aan werkgevers met als doel om banen te creëren en te behouden voor werknemers met een laag inkomen. Met ingang van 2020 is de tegemoetkoming voor werkgevers per werknemer met een uurloon tussen de 100 en 125% van het minimumloon € 0,51 per uur en maximaal € 1.000 per kalenderjaar.

Omdat het LIV bedoeld is om substantiële banen te creëren, behoren werknemers alleen tot de LIV-doelgroep als zij minimaal 1.248 uur gewerkt hebben. De begrote uitgaven aan het LIV dalen vanaf 2021 omdat met ingang van 2020 (uitbetaling in 2021) het hoge tarief van het LIV wordt gehalveerd van maximaal € 2.000 naar maximaal € 1.000 per jaar en vanaf 2022 vanwege de overige dekkingsmaatregelen die genomen zijn voor de temporisering van de AOW-leeftijd. Werkgevers gaan daarbij in overleg met het kabinet onderzoeken of voor het geheel aan instrumenten in de Wet Tegemoetkomingen Loondomein tot een effectievere invulling gekomen kan worden. Daarnaast zijn er vanaf 2022 middelen gereserveerd voor het structureel maken van het LKV Banenafspraak. Hierdoor vallen naar verwachting minder mensen onder het LIV, waardoor de uitgaven van het LIV geleidelijk dalen. De instrumenten LKV en het LIV zijn namelijk niet tegelijk toepasbaar. De verlaging van de leeftijd die recht geeft op het reguliere minimumloon per 1 juli 2019 veroorzaakt een stijging van de begrote uitgaven. Hierdoor vallen meer werknemers onder het LIV.

Jeugd-LIV Het minimumjeugdloonvoordeel
Het Jeugd-LIV bestaat sinds 2018. Het is geïntroduceerd als reactie op de verhoging van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017. Per 1 juli 2019 is het minimumloon voor jongeren andermaal omhoog gegaan. Het Jeugd-LIV compenseert werkgevers voor deze loonkostenstijgingen.

De uitgaven aan het Jeugd-LIV dalen vanaf 2021. Het jeugd-LIV wordt met ingang van 2020 (uitbetaling 2021) gehalveerd en met ingang van 2024 (uitbetaling 2025) afgeschaft ter dekking van de temporisering van de verhoging van de AOW-leeftijd. Door de verlaging en afschaffing van het jeugd-LIV ontvangen werkgevers voor werknemers van 18 tot 21 jaar respectievelijk vanaf 2020 een lagere bijdrage en vanaf 2024 geen bijdrage meer voor de hogere loonkosten door de verhoging van het minimumjeugdloon per 2017 en 2019. Daarnaast dalen de uitgaven door de verlaging van de leeftijd die recht geeft op het reguliere minimumloon per 1 juli 2019, waardoor sommige jongeren niet meer in het Jeugd-LIV vallen.

• De Loonkostenvoordelen (LKV’s)
De LKV’s zijn tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers met als doel werkgevers te stimuleren om specifieke groepen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Als een werkgever een uitkeringsgerechtigde aanneemt van 56 jaar of ouder, geeft dat recht op het LKV Ouderen. Als een werkgever een werknemer aanneemt met een WIA-uitkering, geeft dat recht op het LKV Arbeidsgehandicapten. Werknemers vallen onder voorwaarden ook onder deze LKV-doelgroep als zij na afloop van de WIA-wachttijd minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn of als zij een WAO- of WAZ-uitkering hebben. Als een werknemer met een WIA-uitkering de werkzaamheden bij zijn huidige werkgever hervat, geeft dat recht op het LKV Herplaatsing Arbeidsgehandicapten. Werknemers vallen onder voorwaarden ook onder deze LKV-doelgroep als zij een WAO-uitkering hebben en de werkzaamheden bij de oude werkgever hervatten.

De tegemoetkoming voor het LKV Ouderen, het LKV Arbeidsgehandicapten en het LKV Herplaatsing Arbeidsgehandicapten is € 3,05 per uur en maximaal € 6.000 per jaar. De maximale duur van deze tegemoetkomingen is drie jaar minus de eventuele tijd dat de werkgever voor de desbetreffende werknemer een mobiliteitsbonus ontving. Uitzondering hierop is de LKV Herplaatsing Arbeidsgehandicapten.

• Banenafspraak en scholingsbelemmerden
Als een werkgever een werknemer onder de doelgroep Banenafspraak aanneemt, is er recht op het LKV Banenafspraak en scholingsbelemmerden. Dit betreft bijvoorbeeld mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen, mensen die op een reguliere werkplek werken met een Wsw-indicatie en Wajongers met arbeidsvermogen. Hetzelfde geldt voor zogenoemde scholingsbelemmerden, die de afgelopen vijf jaar door ziekte of gebrek belemmering hebben ondervonden bij het volgen van onderwijs. De tegemoetkoming is € 1,01 per uur en maximaal € 2.000 per jaar. Het voornemen is om de maximale duur van het LKV Banenafspraak en scholingsbelemmerden vanaf 2021 op te heffen. Tot die tijd is de maximale duur van de tegemoetkoming drie jaar minus de eventuele tijd dat de werkgever voor de desbetreffende werknemer een mobiliteitsbonus ontving.

Bekijk meer nieuwsberichten

Code geel

Per half juni is het reisadvies binnen Europa aangepast. We mogen op vakantie naar gebieden waar... »

Subsidie praktijkleren 2019/2020

Vanaf 1 juli kunt u de subsidie praktijkleren weer aanvragen bij het ministerie van Onderwijs... »

Ontslagboete wordt toch afgeschaft, noodpakket met maand verlengd

De ontslagboete wordt toch afgeschaft in het tweede noodpakket zoals dat eerder was aangekondigd... »

Loopbaanbegeleiding inzetten bij een reorganisatie

Als er een reorganisatie binnen je bedrijf nodig is, ben je vaak bezig om dat zo goed mogelijk voor... »

Een leidinggevende die zegt: “Laat mij even meekijken”

Een leidinggevende die gek wordt van het thuiswerken van zijn of haar medewerkers. Want hoe kun je... »

Aanpassing NOW voor seizoensectoren

Op 21 mei jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat het huidige steunpakket voor het bedrijfsleven... »

Anderhalvemeter afstand op kantoor: hoe doe je dat?

Nu het ‘gewone’ leven langzaamaan op gang komt, de horeca bijna weer open mag en winkels en... »

De basis op orde binnen uw bedrijf

De huidige coronatijd vraagt, en brengt, veel en grote wijzigingen voor u als werkgever maar ook... »

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E, ieder bedrijf krijgt er via steeds meer wegen mee te maken. De verplichting voor het... »

Zo blijf je verbonden met de thuiswerker

Werknemers geven massaal gehoor aan de oproep om zo veel mogelijk thuis te werken. Dat brengt... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 604 berichten.