Nieuwe regels per 2020 voor werkgevers bij onwerkbaar weer

Nieuwsbericht

Nieuwe regels per 2020 voor werkgevers bij onwerkbaar weer

Marjolein de Jong

Monday 27 January 2020

Voldoe je bij buitengewone natuurlijke omstandigheden (vorst, sneeuw en overvloedige regenval) aan de geldende voorwaarden? Dan mag je als werkgever worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht. Hieronder 3 nieuwe regels die per 2020 gelden.

1. Wachtdagen
Van 1 november t/m 31 maart gelden 2 wachtdagen bij vorst, ijzel en sneeuwval. In het geval van overvloedige regenval zijn dat 19 wachtdagen per kalenderjaar. Tijdens de wachtdagen betaalt een werkgever het loon door aan werknemers. Na de wachtdagen kan een werkgever aanspraak maken op WW voor alle werknemers bij onwerkbaar weer.

2. Melding per dag

Als werkgever moet je vanaf 1 januari 2020 dagelijks melding doen aan UWV van iedere dag dat werknemers niet kunnen werken door buitengewone natuurlijke omstandigheden. Hiervoor moet een werkgever gebruik maken van het daartoe door UWV beschikbaar gestelde formulier. De melding dient in het geval van buitengewone natuurlijke omstandigheden waarvoor 2 wachtdagen gelden vóór 10:00 uur in de ochtend te zijn ontvangen door UWV. Als je niet voldoet aan het juist melden, ben je als werkgever verantwoordelijk voor het doorbetalen van het loon aan jouw werknemers.
Klik hier voor het formulier Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer

3. Cao wijzigen

Indien je gebruik wilt maken van deze regeling, moet hier een artikel over zijn opgenomen in jullie cao. Daarnaast moet er vanaf 1 november 2020 in de cao staan welke weersomstandigheden voor toepassing van deze regeling in aanmerking komen. In een aantal agrarische CAO’s is een artikel opgenomen over onwerkbaar weer, maar nog niet over de weersomstandigheden.

- Open teelten Artikel 16
Lid 4 Onwerkbaar weer Indien de werkzaamheden door ongunstige weersomstandigheden niet kunnen worden verricht door de werknemer is, ongeacht de tijdsduur van die omstandigheden: a. de werkgever gehouden het feitelijk loon door te betalen; b. de werknemer gehouden voor de werkgever andere werkzaamheden op het bedrijf te verrichten

- Leo Artikel 31
Lid 1 Als de werkzaamheden door ongunstige weersomstandigheden niet kunnen worden verricht door de werknemer, ongeacht de tijdsduur van die omstandigheden: · is de werkgever verplicht het feitelijk loon door te betalen; en · is de werknemer verplicht voor de werkgever andere werkzaamheden op het bedrijf te verrichten.
Lid 2 Voor arbeidsovereenkomsten met overbrugging geldt een afwijkende regeling.

- Hoveniersbedrijf Artikel 13
Lid 1 In overleg tussen leidinggevende en werknemer wordt beoordeeld of er sprake is van onwerkbaar weer in relatie tot de te verrichten werkzaamheden. De leidinggevende bepaalt uiteindelijk of dit al dan niet het geval is en meldt in beginsel tijdig voor aanvang van de werkdag indien de werkzaamheden geen doorgang vinden.
Lid 2 Indien de werkzaamheden ten gevolge van onwerkbaar weer of gebrek aan werk ongeacht de tijdsduur geen doorgang kunnen vinden geldt dat:
de werkgever gehouden is het feitelijk loon door te betalen;
- de uren van deze dag niet mee tellen voor het bereiken van de jaarurennorm; - de werknemer gehouden is ten behoeve van de werkgever op het bedrijf andere werkzaamheden te verrichten of in overleg elders andere werkzaamheden te verrichten. Indien dit het geval is, tellen deze uren wel mee in de te bereiken jaarurennorm;
- elke dag waarop een aanvang gemaakt is met werkzaamheden telt voor minimaal 3 uur mee voor de te bereiken jaarurennorm.

Bekijk meer nieuwsberichten

Mag ik een werknemer die zich ziek meldt vragen of hij het coronavirus heeft?

Hoewel het begrijpelijk is dat werkgevers dit willen weten, is het niet toegestaan om bij een... »

Ik heb mijn werknemer nu hard nodig, kan ik zijn verlof intrekken?

Als zich in een onderneming onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor de werknemer niet kan... »

Wie bepaalt of werknemers kwetsbaar zijn en onder de regeling vallen?

Kwetsbare personen zijn ouderen en personen met verminderde weerstand. Als werkgever mag je (op... »

Mogen werknemers weigeren om wegens het coronavirus vanuit huis te werken?

Als een werkgever op de werkplek niet de benodigde bescherming tegen het coronavirus kan bieden aan... »

Wanneer moet een werkgever zijn medewerkers thuis laten werken wegens het coronavirus?

De regering heeft alle Nederlanders opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Als een... »

Moeten werkgevers voorzorgsmaatregelen nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

Ja, in het algemeen geldt dat een werkgever moet zorgen dat hij zoveel mogelijk voorkomt dat zijn... »

Kan ik iemand aannemen op basis van een flexibele startdatum in verband met de coronacrisis?

Op zich zou dat kunnen. Maar je moet dan wel heel duidelijk afspreken dat de arbeidsovereenkomst... »

Er komt een nieuwe medewerker bij ons in dienst per 1 april a.s. Kan ik daar nu nog afscheid van nemen?

Wel als er sprake is van een proeftijdbeding. In dat geval kun je ook al vóór de eerste werkdag de... »

5 Tips voor minder werkstress tijdens het Coronavirus

Er zijn veel bedrijven die juist tijdens het coronavirus het extra druk hebben of de druk meer... »

Tips om als organisatie te communiceren in deze tijd

Zorgen voor een veilige werkomgeving is belangrijk in je rol als werkgever. Met het huidige... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 589 berichten.