Nieuwe regels per 2020 voor werkgevers bij onwerkbaar weer

Nieuwsbericht

Nieuwe regels per 2020 voor werkgevers bij onwerkbaar weer

Marjolein de Jong

Monday 27 January 2020

Voldoe je bij buitengewone natuurlijke omstandigheden (vorst, sneeuw en overvloedige regenval) aan de geldende voorwaarden? Dan mag je als werkgever worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht. Hieronder 3 nieuwe regels die per 2020 gelden.

1. Wachtdagen
Van 1 november t/m 31 maart gelden 2 wachtdagen bij vorst, ijzel en sneeuwval. In het geval van overvloedige regenval zijn dat 19 wachtdagen per kalenderjaar. Tijdens de wachtdagen betaalt een werkgever het loon door aan werknemers. Na de wachtdagen kan een werkgever aanspraak maken op WW voor alle werknemers bij onwerkbaar weer.

2. Melding per dag

Als werkgever moet je vanaf 1 januari 2020 dagelijks melding doen aan UWV van iedere dag dat werknemers niet kunnen werken door buitengewone natuurlijke omstandigheden. Hiervoor moet een werkgever gebruik maken van het daartoe door UWV beschikbaar gestelde formulier. De melding dient in het geval van buitengewone natuurlijke omstandigheden waarvoor 2 wachtdagen gelden vóór 10:00 uur in de ochtend te zijn ontvangen door UWV. Als je niet voldoet aan het juist melden, ben je als werkgever verantwoordelijk voor het doorbetalen van het loon aan jouw werknemers.
Klik hier voor het formulier Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer

3. Cao wijzigen

Indien je gebruik wilt maken van deze regeling, moet hier een artikel over zijn opgenomen in jullie cao. Daarnaast moet er vanaf 1 november 2020 in de cao staan welke weersomstandigheden voor toepassing van deze regeling in aanmerking komen. In een aantal agrarische CAO’s is een artikel opgenomen over onwerkbaar weer, maar nog niet over de weersomstandigheden.

- Open teelten Artikel 16
Lid 4 Onwerkbaar weer Indien de werkzaamheden door ongunstige weersomstandigheden niet kunnen worden verricht door de werknemer is, ongeacht de tijdsduur van die omstandigheden: a. de werkgever gehouden het feitelijk loon door te betalen; b. de werknemer gehouden voor de werkgever andere werkzaamheden op het bedrijf te verrichten

- Leo Artikel 31
Lid 1 Als de werkzaamheden door ongunstige weersomstandigheden niet kunnen worden verricht door de werknemer, ongeacht de tijdsduur van die omstandigheden: · is de werkgever verplicht het feitelijk loon door te betalen; en · is de werknemer verplicht voor de werkgever andere werkzaamheden op het bedrijf te verrichten.
Lid 2 Voor arbeidsovereenkomsten met overbrugging geldt een afwijkende regeling.

- Hoveniersbedrijf Artikel 13
Lid 1 In overleg tussen leidinggevende en werknemer wordt beoordeeld of er sprake is van onwerkbaar weer in relatie tot de te verrichten werkzaamheden. De leidinggevende bepaalt uiteindelijk of dit al dan niet het geval is en meldt in beginsel tijdig voor aanvang van de werkdag indien de werkzaamheden geen doorgang vinden.
Lid 2 Indien de werkzaamheden ten gevolge van onwerkbaar weer of gebrek aan werk ongeacht de tijdsduur geen doorgang kunnen vinden geldt dat:
de werkgever gehouden is het feitelijk loon door te betalen;
- de uren van deze dag niet mee tellen voor het bereiken van de jaarurennorm; - de werknemer gehouden is ten behoeve van de werkgever op het bedrijf andere werkzaamheden te verrichten of in overleg elders andere werkzaamheden te verrichten. Indien dit het geval is, tellen deze uren wel mee in de te bereiken jaarurennorm;
- elke dag waarop een aanvang gemaakt is met werkzaamheden telt voor minimaal 3 uur mee voor de te bereiken jaarurennorm.

Bekijk meer nieuwsberichten

Persoonlijke ontwikkeling structureel bespreekbaar maken

Een mooi middel om als organisatie structureel bezig te zijn met persoonlijke ontwikkeling van de... »

Alle rookruimtes sluiten in 2022 en werkgever mag rookpauzes afnemen

De laatste rookruimtes in Nederland moeten in 2022 sluiten. Volgend jaar moeten de rookruimtes in... »

5 tips voor alcoholpreventie op het werk

Twee jaar geleden de volksgezondheidscampagne “Dry January” over uit Engeland. Dit jaar doen in... »

Tip van maand: Voorzie tractoren van gordels

Waarom een gordel? In 2019 zijn er 8 dodelijke ongelukken geweest in de agrarische sector, dit zijn... »

BPL Pensioenpremie vanaf 01-01-2020 omhoog

Per 1 januari 2020 is de BPL pensioenpremie verhoogd van 21,70% naar 25% van de pensioengrondslag.... »

Praktijkvoorbeelden transitievergoeding voor en na 1 januari 2020

Aanpassingen in wetgeving Op 1 januari 2020 treden de nieuwe arbeidsrechtregels in werking. Dat... »

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

Het recht op een transitievergoeding geldt ook als een werknemer twee jaar of langer ziek is... »

Klaar voor de WAB? Loop nog even deze checklist na

1. Tijdelijke medewerkersBreng per tijdelijke werknemer chronologisch het verloop van de reeks... »

Hoe bereken je de transitievergoeding per 1 januari 2020?

Opbouw Werknemers hebben per 1 januari 2020 vanaf hun eerste werkdag al aanspraak op een... »

Aan de slag met de WAB: Handvaten voor inregelen vaste uren-omvang

De invoering van WAB vraagt voor wat betreft de oproepkrachten de nodige voorbereiding op... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 573 berichten.