Hoe werkt Ontslaggrond E: Verwijtbaar handelen of nalaten

Nieuwsbericht

Hoe werkt Ontslaggrond E: Verwijtbaar handelen of nalaten

Marjolein de Jong

Thursday 31 October 2019

Wat is Verwijtbaar handelen of nalaten?
Hoewel bij verwijtbaar handelen of nalaten of een verstoorde arbeidsverhouding geen sprake hoeft te zijn van een langslepend probleem dat in eerdere functioneringsgesprekken aan de orde is geweest, is dat vaak wel het geval. Het is vaak een optelsom van gebeurtenissen waarbij de laatste de bekende ‘druppel’ is. De eerdere ‘druppels die de emmer hebben gevuld’ zijn vaak van essentieel belang als een werkgever de werknemer wil ontslaan of andere arbeidsrechtelijke maatregelen noodzakelijk acht.

Ook bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding tellen de verslagen van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken waarin het verstorende gedrag van de werknemer en (eventuele) schriftelijke waarschuwingen daarvoor een belangrijke rol.

Als de werkgever in een zaak jaarlijks met de werknemer een beoordelingsgesprek had gevoerd, dan waren de zaken die de werknemer in het ontbindingsverzoek verweten worden natuurlijk aan de orde gekomen en dan was dit schriftelijk vastgelegd. De afloop van deze zaak was dan hoogstwaarschijnlijk meer in het voordeel van de werkgever uitgevallen.

Verwijtbaar handelen of disfunctioneren?
Het is niet altijd makkelijk te bepalen of een aangevoerd feitencomplex valt onder de ontslaggrond verwijtbaar handelen of nalaten. In principe geldt het volgende.
- Het begrip disfunctioneren is neutraal, in die zin dat de werknemer in het algemeen niet verweten kan worden dat hij niet voldoet aan de gestelde functie-eisen.
- Het begrip verwijtbaar handelen of nalaten daarentegen gaat over daden of gedragingen van de werknemer waarbij sprake is van toerekenbare verwijtbaarheid in de zin van schuld aan dat handelen of nalaten.

Hoe werkt ontslaggrond E, verwijtbaar handelen?
Werkgevers moeten voor opzegging van een arbeidsovereenkomst een ‘redelijke grond’ hebben en die ook aannemelijk maken. In dit onderdeel bespreken we ontslaggrond e: de opzegging of ontbinding op grond van ‘verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer, waardoor voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van de werkgever gevergd kan worden’.
• Ontslaggrond e is een reden op grond waarvan een werkgever de werknemer in principe ook op staande voet kan ontslaan.
• De werkgever kan ervoor kiezen om de werknemer in die gevallen niet op staande voet te ontslaan, maar in plaats daarvan – of daarnaast – het dienstverband met deze werknemer op te zeggen (of te laten ontbinden) op grond van verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer.
• Het criterium dat voor veel andere ontslaggronden wel geldt, namelijk dat de werkgever moet hebben geprobeerd om de werknemer binnen redelijke termijn en al dan niet met behulp van scholing in een andere passende functie te herplaatsen, geldt in geval van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer niet.

Bepalen van verwijtbaar handelen of nalaten?
Bij het bepalen of sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten kan aansluiting worden gezocht bij die redenen die in artikel 7:678 BW als dringende redenen voor de werkgever worden aangemerkt:

A. Wanneer de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst de werkgever heeft misleid door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, of deze opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze waarop zijn vorige arbeidsovereenkomst is geëindigd

B. Wanneer hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot de arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden;

C. Wanneer hij zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag;

D. Wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt;

E. Wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt;

F. Wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede zeden;

G. Wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom van de werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt;

H. Wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt;

I. Wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van de werkgever, die hij behoorde geheim te houden, bekendmaakt;

J. Wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt;

K. Wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt;

L. Wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of blijft de bedongen arbeid te verrichten.

Bekijk meer nieuwsberichten

Praktijkvoorbeelden transitievergoeding voor en na 1 januari 2020

Aanpassingen in wetgeving Op 1 januari 2020 treden de nieuwe arbeidsrechtregels in werking. Dat... »

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

Het recht op een transitievergoeding geldt ook als een werknemer twee jaar of langer ziek is... »

Klaar voor de WAB? Loop nog even deze checklist na

1. Tijdelijke medewerkersBreng per tijdelijke werknemer chronologisch het verloop van de reeks... »

Hoe bereken je de transitievergoeding per 1 januari 2020?

Opbouw Werknemers hebben per 1 januari 2020 vanaf hun eerste werkdag al aanspraak op een... »

Aan de slag met de WAB: Handvaten voor inregelen vaste uren-omvang

De invoering van WAB vraagt voor wat betreft de oproepkrachten de nodige voorbereiding op... »

Wat verandert er aan oproepovereenkomsten in de WAB?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 28 mei 2019 in de Eerste Kamer aangenomen. Dat betekent... »

Hoge Raad verplicht einde aan slapend dienstverband

Op 8 november is er door de Hoge Raad uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van slapende... »

Hoe werkt Onstlaggrond D: Disfunctioneren?

Wat is disfunctioneren? Om te kunnen beoordelen of je kunt overgaan tot ontslag wegens... »

Hoe start je een verbetertraject bij Disfunctioneren?

Je voert functionerings -en beoordelingsgesprekken en komt tot de conclusie dat een werknemer niet... »

De STAR Methodiek bij functionerings -en beoordelingsgesprekken

Wat is de STAR-methodiek? De STAR-methodiek wordt vaak gebruikt bij selectiegesprekken. Maar het is... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 567 berichten.