Hoe werkt Ontslaggrond E: Verwijtbaar handelen of nalaten

Nieuwsbericht

Hoe werkt Ontslaggrond E: Verwijtbaar handelen of nalaten

Marjolein de Jong

Thursday 31 October 2019

Wat is Verwijtbaar handelen of nalaten?
Hoewel bij verwijtbaar handelen of nalaten of een verstoorde arbeidsverhouding geen sprake hoeft te zijn van een langslepend probleem dat in eerdere functioneringsgesprekken aan de orde is geweest, is dat vaak wel het geval. Het is vaak een optelsom van gebeurtenissen waarbij de laatste de bekende ‘druppel’ is. De eerdere ‘druppels die de emmer hebben gevuld’ zijn vaak van essentieel belang als een werkgever de werknemer wil ontslaan of andere arbeidsrechtelijke maatregelen noodzakelijk acht.

Ook bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding tellen de verslagen van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken waarin het verstorende gedrag van de werknemer en (eventuele) schriftelijke waarschuwingen daarvoor een belangrijke rol.

Als de werkgever in een zaak jaarlijks met de werknemer een beoordelingsgesprek had gevoerd, dan waren de zaken die de werknemer in het ontbindingsverzoek verweten worden natuurlijk aan de orde gekomen en dan was dit schriftelijk vastgelegd. De afloop van deze zaak was dan hoogstwaarschijnlijk meer in het voordeel van de werkgever uitgevallen.

Verwijtbaar handelen of disfunctioneren?
Het is niet altijd makkelijk te bepalen of een aangevoerd feitencomplex valt onder de ontslaggrond verwijtbaar handelen of nalaten. In principe geldt het volgende.
- Het begrip disfunctioneren is neutraal, in die zin dat de werknemer in het algemeen niet verweten kan worden dat hij niet voldoet aan de gestelde functie-eisen.
- Het begrip verwijtbaar handelen of nalaten daarentegen gaat over daden of gedragingen van de werknemer waarbij sprake is van toerekenbare verwijtbaarheid in de zin van schuld aan dat handelen of nalaten.

Hoe werkt ontslaggrond E, verwijtbaar handelen?
Werkgevers moeten voor opzegging van een arbeidsovereenkomst een ‘redelijke grond’ hebben en die ook aannemelijk maken. In dit onderdeel bespreken we ontslaggrond e: de opzegging of ontbinding op grond van ‘verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer, waardoor voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van de werkgever gevergd kan worden’.
• Ontslaggrond e is een reden op grond waarvan een werkgever de werknemer in principe ook op staande voet kan ontslaan.
• De werkgever kan ervoor kiezen om de werknemer in die gevallen niet op staande voet te ontslaan, maar in plaats daarvan – of daarnaast – het dienstverband met deze werknemer op te zeggen (of te laten ontbinden) op grond van verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer.
• Het criterium dat voor veel andere ontslaggronden wel geldt, namelijk dat de werkgever moet hebben geprobeerd om de werknemer binnen redelijke termijn en al dan niet met behulp van scholing in een andere passende functie te herplaatsen, geldt in geval van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer niet.

Bepalen van verwijtbaar handelen of nalaten?
Bij het bepalen of sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten kan aansluiting worden gezocht bij die redenen die in artikel 7:678 BW als dringende redenen voor de werkgever worden aangemerkt:

A. Wanneer de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst de werkgever heeft misleid door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, of deze opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze waarop zijn vorige arbeidsovereenkomst is geëindigd

B. Wanneer hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot de arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden;

C. Wanneer hij zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag;

D. Wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt;

E. Wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt;

F. Wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede zeden;

G. Wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom van de werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt;

H. Wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt;

I. Wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van de werkgever, die hij behoorde geheim te houden, bekendmaakt;

J. Wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt;

K. Wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt;

L. Wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of blijft de bedongen arbeid te verrichten.

Bekijk meer nieuwsberichten

Code geel

Per half juni is het reisadvies binnen Europa aangepast. We mogen op vakantie naar gebieden waar... »

Subsidie praktijkleren 2019/2020

Vanaf 1 juli kunt u de subsidie praktijkleren weer aanvragen bij het ministerie van Onderwijs... »

Ontslagboete wordt toch afgeschaft, noodpakket met maand verlengd

De ontslagboete wordt toch afgeschaft in het tweede noodpakket zoals dat eerder was aangekondigd... »

Loopbaanbegeleiding inzetten bij een reorganisatie

Als er een reorganisatie binnen je bedrijf nodig is, ben je vaak bezig om dat zo goed mogelijk voor... »

Een leidinggevende die zegt: “Laat mij even meekijken”

Een leidinggevende die gek wordt van het thuiswerken van zijn of haar medewerkers. Want hoe kun je... »

Aanpassing NOW voor seizoensectoren

Op 21 mei jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat het huidige steunpakket voor het bedrijfsleven... »

Anderhalvemeter afstand op kantoor: hoe doe je dat?

Nu het ‘gewone’ leven langzaamaan op gang komt, de horeca bijna weer open mag en winkels en... »

De basis op orde binnen uw bedrijf

De huidige coronatijd vraagt, en brengt, veel en grote wijzigingen voor u als werkgever maar ook... »

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E, ieder bedrijf krijgt er via steeds meer wegen mee te maken. De verplichting voor het... »

Zo blijf je verbonden met de thuiswerker

Werknemers geven massaal gehoor aan de oproep om zo veel mogelijk thuis te werken. Dat brengt... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 604 berichten.