Hoe werkt Onstlaggrond D: Disfunctioneren?

Nieuwsbericht

Hoe werkt Onstlaggrond D: Disfunctioneren?

Marjolein de Jong

Thursday 31 October 2019

Wat is disfunctioneren?
Om te kunnen beoordelen of je kunt overgaan tot ontslag wegens disfunctioneren, moet je als werkgeven eerst weten welke criteria gelden bij disfunctioneren. Dit zijn:
• Er moet sprake zijn van ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, welke ongeschiktheid niet voortvloeit uit ziekte of gebreken van de werknemer. De werkgever zal de werknemer duidelijk en tijdig verteld moeten hebben dat hij disfunctioneert.
• De werknemer moet door de werkgever in voldoende mate in de gelegenheid gesteld zijn om zijn functioneren te verbeteren.
• Herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie, al dan niet met behulp van scholing, is niet mogelijk of ligt niet in de rede.
• De ongeschiktheid mag bovendien niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer. Uit hetgeen door partijen naar voren is gebracht volgt dat daarvan geen sprake is.

De eerste twee criteria kunnen grotendeels worden ingevuld door verslagen van beoordelingsgesprekken en van een (daaruit voortvloeiend) verbetertraject, waaruit blijkt dat het disfunctioneren met de werknemer is besproken en dat hij in de gelegenheid is gesteld zijn functioneren te verbeteren.

Hoe werkt ontslaggrond D: Disfunctioneren?
Werkgevers moeten voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst een ‘redelijke grond’ hebben en die ook aannemelijk maken. In artikel 7:669 Artikel 669 lid 2 sub a tot en met i BW wordt limitatief opgesomd wat onder een ‘redelijke grond’ wordt verstaan. In dit onderdeel wordt de opzegging of ontbinding op grond van ongeschiktheid om het werk te verrichten anders dan door ziekte – kortweg disfunctioneren – (ontslaggrond d) besproken.

Eerst wordt uitgelegd wat disfunctioneren precies inhoudt: de prestaties van de werknemer voldoen niet (meer) aan de verwachtingen van de werkgever. Er zijn verschillende vormen van disfunctioneren:
• niet-voldoen aan functie-eisen,
• bepaalde karaktereigenschappen van de werknemer
• de verandering van werkzaamheden in de loop der tijd die de werknemer niet heeft kunnen bijhouden.

In de praktijk hangt het zeer van de omstandigheden van het concrete geval af of sprake is van disfunctioneren of niet. Voor beëindiging van een arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren is het niet nodig dat de werknemer een verwijt te maken is van zijn disfunctioneren.

Als het niet goed functioneren van de werknemer wordt veroorzaakt door de ziekte van de werknemer, dan is ontslag op grond van disfunctioneren niet mogelijk. In dat geval moet worden gekozen voor de specifiek voor zieke werknemers geldende ontslaggronden.

Disfunctioneren en verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer liggen soms dicht tegen elkaar aan. In dat geval kan een werkgever ervoor kiezen om op grond van beide ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken; primair op grond van verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer en subsidiair op grond van disfunctioneren. Meestal is bij disfunctioneren sprake van onkunde of onmacht en bij verwijtbaar handelen of nalaten van onwil of opzet.

Een rechter kan een arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren alleen ontbinden als is voldaan aan alle criteria: de werkgever moet de werknemer hebben verteld dat hij zijn functioneren moet verbeteren en hij moet de gelegenheid hebben gekregen om zijn functioneren te verbeteren. Vervolgens moet de werkgever aannemelijk maken dat het functioneren van de werknemer onvoldoende is verbeterd. De werkgever moet aantonen dat het disfunctioneren niet te wijten is aan een gebrek aan opleiding(smogelijkheden) of aan de arbeidsomstandigheden.

Daarnaast verlangt de wet van de werkgever dat deze onderzoekt of de disfunctionerende werknemer elders binnen zijn organisatie herplaatst kan worden. Pas daarna kan hij de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren beëindigen.

Bekijk meer nieuwsberichten

Code geel

Per half juni is het reisadvies binnen Europa aangepast. We mogen op vakantie naar gebieden waar... »

Subsidie praktijkleren 2019/2020

Vanaf 1 juli kunt u de subsidie praktijkleren weer aanvragen bij het ministerie van Onderwijs... »

Ontslagboete wordt toch afgeschaft, noodpakket met maand verlengd

De ontslagboete wordt toch afgeschaft in het tweede noodpakket zoals dat eerder was aangekondigd... »

Loopbaanbegeleiding inzetten bij een reorganisatie

Als er een reorganisatie binnen je bedrijf nodig is, ben je vaak bezig om dat zo goed mogelijk voor... »

Een leidinggevende die zegt: “Laat mij even meekijken”

Een leidinggevende die gek wordt van het thuiswerken van zijn of haar medewerkers. Want hoe kun je... »

Aanpassing NOW voor seizoensectoren

Op 21 mei jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat het huidige steunpakket voor het bedrijfsleven... »

Anderhalvemeter afstand op kantoor: hoe doe je dat?

Nu het ‘gewone’ leven langzaamaan op gang komt, de horeca bijna weer open mag en winkels en... »

De basis op orde binnen uw bedrijf

De huidige coronatijd vraagt, en brengt, veel en grote wijzigingen voor u als werkgever maar ook... »

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E, ieder bedrijf krijgt er via steeds meer wegen mee te maken. De verplichting voor het... »

Zo blijf je verbonden met de thuiswerker

Werknemers geven massaal gehoor aan de oproep om zo veel mogelijk thuis te werken. Dat brengt... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 604 berichten.